Organisatie

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning aan mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum. De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het gratis verstrekken van kleding en door het organiseren van andere activiteiten ten behoeve van de doelgroep. 

Maxima is een particulier initiatief, zonder religieuze of politieke doelstelling. Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Kledingbank Maxima bestaat uit:
Lub Snijder, voorzitter; Ina Laan, secretaris; Gaatze Tol, penningmeester en de leden Henk Slagter, Yke de Jong en Annetta Vink. 
De bestuurders van de stichting hebben een onbezoldigde functie. 

Postadres
Het postadres van het bestuur is: De Werf 5, 9951 EZ Winsum.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer is: NL39 RABO 0315 0418 70 t.n.v. Maxima Het Hogeland.

Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst, zie Jaarverslagen
De webpagina Nieuws vermeldt de belangrijkste laatste en de komende ontwikkelingen.

Bedrijfsleiders
De bedrijfsleiders vervullen een centrale rol binnen de kledingbank: ze zijn als leidinggevende verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel.

Vrijwilligers in de winkel
In de winkel staan medewerkers, die meestal zelf ook een uitkering hebben.
De medewerkers dragen onder meer zorg voor:
- inschrijven van de bezoekers;
- helpen bij het winkelen;
- sorteren van de binnengekomen kleding.

Webmaster
Annetta Vink